BAN CGMP

 

BAN CGMP

-------------------------------------------------

QA-003 - Kế hoạch thẩm định gốc

QA-004 - Quy trình đánh giá nhà cung cấp

QA-010 - Quy trình kiểm soát số lô, ngày sản xuất

QA-023 - Quy trình kiểm soát môi trường sản xuất, kiểm nghiệm và kho

QA-027 - Sổ tay chất lượng nước

QA-028 - Quy trình hướng dẫn thẩm định vệ sinh thiết bị

QA-029 - Quy trình ban hành và xem xét hồ sơ lô sản phẩm

QA-022 - Quy trình về quản lý hiệu chuẩn và hiệu chỉnh thiết bị đo

QA-030 - Quy định quản lý hồ sơ

HOTLINE

0251.8.966879 - 0903.333.886